Statut Slovenskega kulturnega društva Tabor - SKD Tabor

sprejet 15. marca 1991
z dodatki in spremembami sprejetimi na 27. rednem občnem zboru z dne 28. marca 1995 in na izrednem občnem zboru z dne 26. junija 1998

Naslov - sedež - namen

Člen 1

V duhu Ustave italijanske Republike in na osnovi civilnega zakonika je ustanovljeno SKD Tabor - Slovensko kulturno društvo TABOR s sedežem na Opčinah (Trst). Društvo je član ZSKD - Zveze slovenskih kulturnih društev, Trst, Gorica, Čedad, ki je včlanjena v ARCI - Associazione Ricreativa Culturale Italiana, s sedežem v Rimu.

S sklepom občnega zbora se društvo lahko priključi drugim združenjem, ki predstavljajo slovensko kulturno gibanje.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1967 po združitvi laičnih slovenskih društev z Opčin, ki so takrat delovala na kulturnem in rekreacijskem področju, in ki so jih družili skupni ideali izhajajoči iz slovenske Čitalnice ustanovljene na Opčinah 1868. leta.

Člen 2

Društvo bo delovalo v družbeno korist na področju kulture v najširšem pomenu besede in v tem smislu namerava:

 • širiti in krepiti običaje, navade, kulturo in značilnosti slovenskega prebivalstva.
 • nuditi svojim članom in prebivalstvu razne oblike moralne in materialne podpore.
 • pospešiti uveljavljanje pravice do rekreacije, razvedrila in kulturne rasti.
 • skleniti vse dogovore, ki so potrebni za ekonomski obstoj in delovanje društva ter za njegov nadaljnji razvoj.

Še posebej bo društvo v te namene:

 • organiziralo in vodilo prireditve, ki naj zbližujejo prebivalstvo različnih etničnih skupin;
 • sodelovalo s sorodnimi organizacijami in podpiralo društva ali ustanove s podobnimi društvenimi cilji;
 • omogočilo kulturno in demokratično rast Slovencev, prisotnih na tem območju;
 • širilo, vrednotilo in nadaljevalo folklorne in ljudske običaje v okolici;
 • spodbujalo glasbeno in pevsko, umetniško, gledališko in splošno izobraževanje, še posebno med mlajšimi;
 • predlagalo kulturne, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti s prireditvami, revijami, predavanji, tečaji, poučnimi izleti, ekskurzijami, kulturnimi izmenjavami ipd.;
 • skrbelo za raznovrstne dejavnosti kot so gledališka, koncertna, zborovska, godbena, likovna in vizualna umetnost, razstavna, predvajanje filmov ipd., z izdajanjem društvenega glasila, z vzdrževanjem društvene knjižnice, s prirejanjem konferenc, spominskih svečanosti, okroglih miz in sličnih pobud kot tudi z odprtjem društvenega bara;
 • vzpostavljalo stike in podpisovalo konvencije z javnimi ustanovami za upravljanje raznih objektov in vodenje dejavnosti ter sodelovalo pri uresničevanju kulturnih prireditev in pobud;
 • s prostovoljnim delom spodbujalo solidarnost in združevanje na kulturnem, rekreacijskem ali športem področju z namenom, da izboljšuje kakovostno raven življenja;
 • urejalo in upravljalo bar in podobna shajališča povezana z lastnimi prostori in sedežem ob raznih kulturnih in rekreacijskih priložnostih s tem, da bo ponudbo namenilo svojim članom;
 • občasno prirejalo javne nabirke sredstev, tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti, v okviru prireditev, slovesnosti, proslav ali pobud za osveščanje;
 • zasledovalo cilje družbene solidarnosti na področju kulture in umetnosti, ljubiteljskega športa, zaščite državljanskih pravic, zaščite in vrednotenja narave in okolja;
 • opravljalo komercialno dejavnost, ki bo vsekakor obrobnega in nepridobitniškega značaja, namenjeno samovzdrževanju: v tem primeru se bo društvo ravnalo v skladu z veljavnimi upravnimi in davčnimi pravili.

Društvo bo delovalo na kateremkoli področju s cilji, ki jih določa ta statut, poleg tega bo sklepalo vse pogodbe potrebne za dosego navedenih oziroma sorodnih ciljev.

Društvo je neodvisno od političnih, gospodarskih in sindikalnih organizacij in deluje popolnoma samostojno.